COMISSIÓ NEGOCIADORA (28 d'abril del 2017)

En la reunió del divendres 28, com podeu llegir a l'acta, es van tractar els següents temes:

 

1. Borses d'ocupació.

S'han pactat els criteris que regiran en la borsa d'ocupació temporal per al personal de l'PVPIF.

Seguim tenint un escull respecte a la crida del personal fix discontinu.

S'ha posposat la negociació per a la propera reunió però mentrestant, l'empresa segueix contractant personal temporal sense un procés objectiu de selecció, perjudicant al personal fix discontinu.

IMPORTANT. El personal fix discontinu pot apuntar-se a la borsa d'ocupació.

L'objectiu de normalitzar les borses d'ocupació temporal no és altre que evitar les discrecionals que se segueixen produint en l'empresa tot i estar negociant els criteris de selecció.

PROPOSTA UGT:

En relació amb el GRUP PROFESSIONAL.

  • El Plec de condicions tècniques estableix unes funcions per al personal que no es correspon amb el grup E.
  • En aquest sentit, la UGT hem fet una proposta a la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient per a l'equiparació del personal al grup professional D.

SOL·LICITEM:

Que en l'acord d'establiment dels criteris per a la borsa d'ocupació del PVPIF es reculla aquesta situació i que siga la pròpia Comissió de Seguiment la que establisca els mecanismes perquè s'adeqüen els requisits de la borsa en el cas d'aconseguir el reconeixement de la nova titulació sense necessitat de constituir una nova borsa.

 

2. Processos de selecció.

S'han pactat la majoria dels criteris dels processos de selecció, tant interns com extern.

Des de la UGT seguim insistint en diferenciar dins dels procediments interns 2 supòsits:

  • La promoció interna vertical amb l'elaboració d'una prova de coneixements.
  • La promoció interna horitzontal que no suposa canvi de grup amb un procediment de concurs de mèrits.

Per als procediments de canvis de categories superiors provisionals (treballs de categoria superior/millora d'ocupació) establir també un concurs de mèrits públic i no com s'està fent actualment de manera arbitrària.

L'objectiu de normalitzar els processos de selecció no és altre que evitar les discrecionalitats que se segueixen produint en l'empresa tot i estar negociant els criteris de selecció.

 

3. Desplaçaments del personal de camp.

Hem tornat a insistir que per als col·lectius de: unitats de gestió forestal, obra forestal i obres de manteniment infraestructures, se'ls compute com a mínim la meitat dels desplaçaments com a jornada laboral conforme s'està fent amb altres col·lectius.

Ens sembla lamentable l'actitud de l'empresa a això ja que l'únic que pretenem en evitar els greuges comparatius i la precarietat laboral, així com millorar una mica les condicions laborals d'aquest personal.

De seguir l'empresa amb aquesta actitud posarem en coneixement de la DG del Medi Natural aquests fets.

 

4. Problemàtica al PVPIF.

Tampoc entenem l'actitud de l'empresa en les reivindicacions que estem duent a terme directament amb conselleria respecte a incrementar la jornada diària en 7 minuts dins de la Parada Tècnica, ni tampoc fa a no computar els desplaçaments del personal corretorns com a jornada laboral (estem parlant d'un servei especial vinculat també a emergències).

En aquest sentit creiem que l'empresa està ajudant ben poc.

 

Salutacions.


 

COMISIÓN NEGOCIADORA (28 de abril de 2017)

En la reunión del viernes 28, como podéis leer en el acta, se trataron los siguientes temas:

 

1. Bolsas de empleo.

Se han pactado los criterios que regirán en la bolsa de empleo temporal para el personal del PVPIF.

Seguimos teniendo un escollo respecto al llamamiento del personal fijo discontinuo.

Se ha pospuesto la negociación para la próxima reunión pero mientras tanto, la empresa sigue contratando a personal temporal sin proceso de selección objetivo perjudicando al personal fijo discontinuo.

IMPORTANTE. El personal fijo discontinuo podrá apuntarse a la bolsa de empleo.

El objetivo de normalizar las bolsas de empleo temporal no es otro que evitar las discrecionales que se siguen produciendo en la empresa a pesar de estar negociando los criterios de selección.

PROPUESTA UGT:

En relación con el GRUPO PROFESIONAL.

  • El Pliego de Condiciones Técnicas establece unas funciones para el personal que no se corresponde con el grupo E.
  • En este sentido, UGT hemos hecho una propuesta a la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente para la equiparación del personal al grupo profesional D.

SOLICITAMOS:

Que en el acuerdo de establecimiento de los criterios para la bolsa de empleo del PVPIF se recoja esta situación y que sea la propia Comisión de Seguimiento la que establezca los mecanismos para que se adecuen los requisitos de la bolsa en el caso de conseguir el reconocimiento de la nueva titulación sin necesidad de constituir una nueva bolsa.

 

2. Procesos de selección.

Se han pactado la mayoría de los criterios de los procesos de selección, tanto internos como externos.

Desde UGT seguimos insistiendo en diferenciar dentro de los procedimientos internos 2 supuestos:

  • La promoción interna vertical con la elaboración de una prueba de conocimientos.
  • La promoción interna horizontal que no supone cambio de grupo con un procedimiento de concurso de méritos.

Para los procedimientos de cambios de categorías superiores provisionales (trabajos de categoría superior/mejora de empleo) establecer también un concurso de méritos público y no como se está haciendo actualmente de manera arbitraria.

El objetivo de normalizar los procesos de selección no es otro que evitar las discrecionales que se siguen produciendo en la empresa a pesar de estar negociando los criterios de selección.

 

3. Desplazamientos del personal de campo.

Hemos vuelto a insistir en que para los colectivos de: unidades de gestión forestal, obra forestal y obras de mantenimiento infraestructuras, se les compute al menos la mitad de los desplazamientos como jornada laboral conforme se está haciendo con otros colectivos.

Nos parece lamentable la actitud de la empresa a este respecto ya que lo único que pretendemos en evitar los agravios comparativos y la precariedad laboral, así como mejorar un poco las condiciones laborales de este personal.

De seguir la empresa con esta actitud pondremos en conocimiento de la DG del Medio Natural estos hechos.

 

4. Problemática en el PVPIF.

Tampoco entendemos la actitud de la empresa en las reivindicaciones que estamos llevando a cabo directamente con conselleria respecto a incrementar la jornada diaria en 7 minutos dentro de la Parada Técnica, ni tampoco respecto a no computar los desplazamientos del personal correturnos como jornada laboral (estamos hablando de un servicio especial vinculado también a emergencias).

En este sentido creemos que la empresa está ayudando bien poco.

 

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!