COMISSIÓ NEGOCIADORA (21 de desembre del 2017)

Dels punts que podeu llegir en l'acta, podem destacar:

1. Relació de Llocs de Treball (RLT).

Creiem que el que més urgeix és resoldre el problema de la manca de regulació del personal d'encomanes i el personal que va provenir de RIMASA.

La RLT ha de ser el marc regulador de les condicions laborals per a tota la plantilla.

D'altra banda, seguim a l'espera que des de Conselleria donen senyals de vida. De moment estem sense data de reunió.

 

2. OPE 2017.

S'adjunta a l'acta la resolució d'Hisenda.

Al final són 15 i no 20 els llocs que es van a oferir.

Els llocs pertanyen a vacants que estan en la RLT.

Hem sol·licitat que previ a la publicació es negocie amb la representació sindical.

 

3. Selecció de personal. Concurs mèrits Educadors Ambientals.

S'ha acordat que es bareme igual el temps treballat de guia com el temps treballat de Tècnic/a, és a dir, amb la mateixa puntuació (0,35 punts per cada mes complet de serveis efectius). Per a nosaltres, aquesta decisió es justifica en la sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul·les les modificacions substancials de les condicions de treball.

 

4. Calendaris laborals.

No estem d'acord amb el còmput horari establert per l'empresa. Presentarem un escrit explicant la nostra postura.

 

5. Plantes de Residus.

No hi haurà externalitzacions a Castelló i Alzira. En canvi a Picassent l'empresa segueix amb la proposta d'externalitzar 2 torns en dissabte i diumenge.

Pel que fa a la planta de Benidorm ja està aprovada la seua inversió i s'espera que la reconstrucció es concloga a finals de 2018.

 

6. Grups de cotització de la Seguretat Social.

Hem fet una proposta perquè es puge el grup de cotització al personal que es troba en el grup E (en l'escrit identifiquem els col·lectius).

 

Així mateix, us adjuntem l'acta de negociació quadrants dels departaments de Serveis i Obres/Projectes i l'acta de la reunió sobre contractació.

Salutacions.


COMISIÓN NEGOCIADORA (21 de diciembre de 2017)

De los puntos que podéis leer en el acta, podemos destacar:

1. Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Creemos que lo que más urge es resolver el problema de la falta de regulación del personal de encomiendas y el personal que provino de RIMASA.

La RPT tiene que ser el marco regulador de las condiciones laborales para toda la plantilla.

Por otra parte seguimos a la espera que desde Consellería den señales de vida. De momento estamos sin fecha de reunión.

 

2. OPE 2017.

Se adjunta al acta la resolución de Hacienda.

Al final son 15 y no 20 los puestos que se van a ofertar.

Los puestos pertenecen a vacantes que están en la RPT.

Hemos solicitado que previo a la publicación se negocie con la representación sindical.

 

3. Selección de personal. Concurso méritos Educadores Ambientales.

Se ha acordado que se bareme igual el tiempo trabajado de guía como el tiempo trabajado de Técnico/a, es decir, con la misma puntuación (0,35 puntos por cada mes completo de servicios efectivos). Para nosotros esta decisión se justifica en la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

 

4. Calendarios laborales.

No estamos de acuerdo con el cómputo horario establecido por la empresa. Presentaremos un escrito explicando nuestra postura.

 

5. Plantas de Residuos.

No va a haber externalizaciones en Castellón y Alzira. En cambio en Picassent la empresa sigue con la propuesta de externalizar 2 turnos en sábado y domingo.

En cuanto a la planta de Benidorm ya está aprobada su inversión y se espera que la reconstrucción se concluya a finales de 2018.

 

6. Grupos de contización de la Seguridad Social.

Hemos hecho una propuesta para que se suba el grupo de cotización al personal que se encuentra en el grupo E (en el escrito identificamos los colectivos).

 

Así mismo, os adjuntamos el acta de negociación de cuadrantes de los departamentos de Servicios y Obras/Proyectos y el acta de la reunión sobre contratación.

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!