COMISSIÓ SEGUIMENT SELECCIÓ DE PERSONAL / COMISSIÓ NEGOCIADORA (18 de gener del 2018)

 

CONTRACTACIÓ.

1. Concurs mèrits PVPIF.

Es va a publicar el llistat provisional de persones admeses. Aquesta va ser una reivindicació que vam portar a la Taula Tècnica de la Conselleria.

2. Concurs de mèrits Educadors Ambientals.

S'aborda la problemàtica sobre la revisió dels mèrits quan encara no havia finalitzat la fase de persones admeses.

En el cas que hi hagen persones que ja han presentat la seua reclamació a la baremació de mèrits, hauran de tornar a presentar-la, si segueix sent el cas, en temps i forma.

S'ha sol·licitat crear una borsa d'Educadors i Guies el més aviat possible.

Finalment, per als propers processos selectius se sol·licita:

  • Ampliar el termini de reclamació a 5 dies hàbils.
  • Que els candidats siguen avisats dels canvis de cadascuna de les fases.

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.

1. Curs de formació de Valencià.

S'ha realitzat el sorteig i es relacionen les persones excloses.

2. Massa Salarial / RLT / Futur de l'entitat.

Davant l'exposició feta per l'empresa considerem fonamental que se'ns convoque el més aviat possible per reunir-nos amb la consellera. En principi aquesta reunió queda supeditada a una reunió que mantindran Conselleria i Hisenda a finals de mes. Dóna la sensació que ens estan donant llargues. Si a principis de febrer seguim sense tenir notícies de la Consellera o simplement no hi ha resposta, creiem que hauríem de recuperar les mobilitzacions.

A la resta de la sessió s'han debatuts temes referents als calendaris laborals, manca de personal a les Plantes de Residus, etc. Com a temes importants destaquem que no estem d'acord en com s'estan gestionant els calendaris laborals en les plantes de Residus d'Alzira i Picassent i hem sol·licitat una reunió al respecte.

També hem requerit informació sobre les cartes enviades amb relació a l'absentisme laboral.

Finalment, hem quedat a l'espera que l'empresa ens facilite la documentació necessària per a procedir al pagament de les Ajudes Socials.

En aquest enllaç disposeu de les actes de les dues reunions.

Salutacions.


COMISIÓN SEGUIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL/COMISIÓN NEGOCIADORA (18 de enero de 2018)

 

CONTRATACIÓN.

1. Concurso méritos PVPIF.

Se va a publicar el listado provisional de personas admitidas. Ésta fue una reivindicación que llevamos a la Mesa Técnica de la Conselleria.

2. Concurso de méritos Educadores Ambientales.

Se aborda la problemática sobre la revisión de los méritos cuando aún no había finalizado la fase de personas admitidas.

En el caso de que haya personas que ya han presentado su reclamación a la baremación de méritos, van a tener que volver a presentarla, si sigue siendo el caso, en tiempo y forma.

Se ha solicitado crear una bolsa de Educadores y Guías lo antes posible.

Finalmente, para los próximos procesos selectivos se solicita:

  • Ampliar el plazo de reclamación a 5 días hábiles.
  • Que los candidatos sean avisados de los cambios de cada una de las fases.

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

1. Curso de formación de Valenciano.

Se ha realizado el sorteo y se relacionan las personas excluidas.

2. Masa Salarial/ RPT/Futuro de la entidad.

Ante la exposición hecha por la empresa consideramos fundamental que se nos convoque lo antes posible para reunirnos con la Consellera. En principio dicha reunión queda supeditada a una reunión que mantendrán Conselleria y Hacienda a finales de mes. Da la sensación de que nos están dando largas. Si a principios de febrero seguimos sin tener noticias de la Consellera o simplemente no hay respuesta, creemos que deberíamos recuperar las movilizaciones.

En el resto de la sesión se han debatidos temas referentes a los calendarios laborales, falta de personal en las Plantas de Residuos, etc. Como temas importantes destacamos que no estamos de acuerdo en cómo se están gestionando los calendarios laborales en las plantas de Residuos de Alzira y Picassent y hemos solicitado una reunión al respecto.

También hemos requerido información sobre las cartas enviadas con relación al absentismo laboral.

Finalmente, quedamos a la espera de que la empresa nos facilite la documentación necesaria para proceder al pago de las Ayudas Sociales.

En este enlace disponéis de las actas de las dos reuniones.

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!