COMISSIÓ SEGUIMENT SELECCIÓ DE PERSONAL/COMISSIÓ NEGOCIADORA (9 de febrer del 2018)

1. Selecció/Contractació.

S'han abordat qüestions relatives a la gestió de bosses. És important que el personal que estigueu en bosses li feu un cop d'ull.

En el cas que un temporal estiga cobrint de forma interina un lloc fix discontinu, mantindrà la interinitat encara que hi haja interrupció de la prestació. És a dir, serà cridat en la represa del lloc.

S'actualitzarà el temari de la borsa d'ocupació d'enginyers tècnics agrícoles (ETAs).

A la borsa d'ocupació de Veterinaris/es s'establirà el curs de "Diagnòstic de la tuberculosi bovina" com crida preferent al treball en els llocs que necessiten l'acreditació. Es rebaremará la puntuació del curs segons el que indica les bases.

2. Experiència/Mèrits.

S'acorda que el requisit d'experiència es passe a valorar com a mèrit.

3. RIMASA.

La Direcció abordarà la situació d'aquest personal amb Pressupostos per a la seua posterior negociació amb els sindicats.

4. OPE 2017.

Eixiran a promoció interna els llocs de: Auditor/a Intern i Encarregat/da Planta Bunyol.

5. OPE 2018.

Es pretén amortitzar 3 llocs i treure una oferta de 5 llocs.

 

En aquest enllaç disposeu de les actes de les dues reunions.

Salutacions.


 

COMISIÓN SEGUIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL/COMISIÓN NEGOCIADORA (9 de febrero de 2018)

1. Selección/Contratación.

Se han abordado cuestiones relativas a la gestión de bolsas. Es importante que el personal que estéis en bolsas le echéis un vistazo.

En el caso de que un temporal esté cubriendo de forma interina un puesto fijo discontinuo, mantendrá la interinidad aunque haya interrupción de la prestación. Es decir, será llamado en el reinicio del puesto.

Se actualizará el temario de la bolsa de empleo de ingenieros técnicos agrícolas (ITAs).

En la bolsa de empleo de Veterinarios/as se establecerá el curso de Diagnóstico de la tuberculosis bovina como llamamiento preferente al trabajo en los puestos que necesiten la acreditación. Se rebaremará la puntuación del curso según lo indicado en las bases.

2. Experiencia/Méritos.

Se acuerda que el requisito de experiencia se pase a valorar cómo mérito.

3. RIMASA.

La Dirección abordará la situación de este personal con Presupuestos para su posterior negociación con los sindicatos.

4. OPE 2017.

Saldrán a promoción interna los puestos de: Auditor/a Interno y Encargado/a Planta Buñol.

5. OPE 2018.

Se pretende amortizar 3 puestos y sacar una oferta de 5 puestos.

 

En este enlace disponéis de las actas de las dos reuniones.

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!